Inspektor/ka oddělení kontroly v oboru energetika

Kód nabídky: 20200903
Lokalita:Liberec
Text nabídky:
Firma:Státní energetická inspekce
územní inspektorát pro Liberecký kraj
 
Oznamuje vyhlášení výběrového řízení na služební místo
inspektora v oddělení kontroly 
pro pobočku v Liberci termín přihlášení: do 14. 9. 2020
se zaměřením na provádění kontrol energetických auditů a posudků, kontrol dodržování účinnosti energetických zařízení, kontrol splnění požadavků na regulaci otopných soustav a zejména kontrol průkazů energetické náročnosti budov a fotovoltaických elektráren. 
Požadavky: 
 ukončené vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské, vzdělání ve stavebním nebo elektro oboru výhodou,
 státní občanství ČR,
 bezúhonnost,
 ŘP skupiny B,
 výhodou znalost v oboru energetiky, hospodaření energií a energetické náročnosti budov,
 znalost či orientace v zákonu č. 406/2000 Sb. výhodou, zejména orientace v problematice průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků, měření a regulace, TZB, zkušenosti z projektové činnosti, fotovoltaických elektráren. 
 nutná znalost práce na PC (WORD, EXCEL, Internet, Outlook atd.) – uživatelsky,
 samostatnost, komunikační schopnosti, systematičnost,
 inspektor nesmí být podnikatelsky činný (nemůže být veden v obchodním či živnostenském rejstříku).
Nabízíme: 
 služební poměr, bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.
 platové zařazení do 10. třídy a příslušného platového stupně na základě uznané praxe podle příslušné přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb. v rozmezí od 21 260 Kč až 31 240 Kč.
 zvláštní příplatek a po 3 měsících osobní příplatek podle kvality odváděné práce, 
 možnost získání odborné praxe v oboru pro získání odborné způsobilosti energetického specialisty,
 pružnou pracovní dobu, jednosměnný provoz,
 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna, 
 stravenky v nominální hodnotě 110,- Kč/ks.
Přihlášky: 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané Ústřednímu řediteli Státní energetické inspekce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@cr-sei.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: hq2aev4). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj“.
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.
Přesné podmínky přihlášení uvedeny na https://www.cr-sei.cz/?p=5357. 
Další informace podá: 
 
Ing. Petra Jägerová
ředitelka územního inspektorátu
Státní energetická inspekce
územní inspektorát pro Liberecký kraj
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 
Tel.:     +420 485 216 140
GSM:   +420 731 439 661
Email: pjagerova@cr-sei.cz
www.cr-sei.cz